Praktyki

Poprawkowy termin zaliczenia praktyk to poniedziałek 24.09.2018r. (w godz. 13-15, lab. 510). Zaliczenie praktyk odbędzie się w piątek 14.09.2018r. w lab. 510 w godz. 12-16. Uwaga! zaliczenie praktyki wg scieżki A wymaga osobistego sprawozdania i złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Istnieją dwie ścieżki zaliczenia praktyki: odbycie praktyki w okresie wakacyjnym br. (oznaczenie A) lub zaliczenie praktyki na podstawie wcześniejszego doświadczenia (oznaczenie B). Wymienione poniżej dokumenty dotyczące danej ścieżki zostały oznaczone odpowiednią literą. Proszę pamiętać o załączeniu wymaganych dokumentów w ścieżce B, a także o uwzględnieniu treści programowych i umiejętności oraz kompentencji wymienionych w pkt. 4 zamieszczonego poniżej Programu praktyk.

Dopuszczalny regulaminowo termin praktyk odbywanych wg ścieżki A musi zawierać się w okresie 12.07.2018-31.08.2018.

Dla ścieżki B obowiązuje specjalny wzór sprawozdania. Uwaga! Dla scieżki B wraz z podaniem do p. Dziekan należy złożyć komplet załączników!

Wszystkie podania w sprawie praktyk należy składać bezpośrednio na moje ręce. Termin składania podań dla ścieżki A i B to 15.06.2018 r.
Uwaga! Osoby decydujące się na złożenie podania w ścieżce B dopiero 15.06.2018 robią to na własne ryzyko, ponieważ nie ma możliwości alternatywnego uruchomienia praktyk w ścieżce A po tym terminie!

Program praktyk dla studentów kierunku Informatyka:

 1. W trakcie praktyki student powinien zapoznać się ze sposobem prowadzenia projektów informatycznych w firmie.
 2. Zadania powierzane praktykantowi powinny prowadzić do poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych, mogą dotyczyć przykładowo:
  • projektowania systemów informatycznych,
  • kodowania aplikacji różnego rodzaju, w tym webowych,
  • uruchamiania, testowania i wdrażania oprogramowania,
  • projektowania pośrednictwa użytkowego, w tym grafiki komputerowej,
  • przetwarzania, analizowania i obróbki danych,
  • projektowania i instalacji sieci komputerowych oraz teleinformatycznych,
  • serwisu sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
 3. Praktykant może otrzymać do wykonania zadania innego rodzaju, związane z szeroko rozumianą technologią informatyczną.
 4. Zadania powierzane praktykantowi powinny ponadto pozwalać na weryfikację następujących umiejętności i kompetencji:
  • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej związanej z podejmowaniem zobowiązań i dotrzymywaniem terminów,
  • umiejętność komunikacji w środowisku zawodowym przy użyciu różnych technik i narzędzi informatycznych,
  • znajomość zasad bezpieczeństwa pracy w środowisku przemysłowym,
  • profesjonalizm, przestrzeganie zasad etyki, w tym uczciwości.

Program praktyk dla studentów kierunku Matematyka:

 1. W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z zasadami funkcjonowania oraz strukturą organizacyjną firmy lub instytucji.
 2. Zadania powierzane praktykantowi powinny prowadzić do poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych, mogą dotyczyć przykładowo:
  • przetwarzania, analizowania i obróbki danych,
  • zastosowań matematyki w projektowaniu i ocenie systemów technicznych, ekonomicznych, dydaktycznych,
  • obsługi systemów księgowych, baz danych, generowania raportów i statystyk,
  • projektowania aplikacji komputerowych,
  • zarządzania czasem pracy, organizacji złożonych projektów,
  • uruchamiania, testowania i wdrażania oprogramowania,
  • popularyzacji zastosowań matematyki w określonej dziedzinie,
  • opracowania analiz wybranych procesów w kontekście zastosowań matematyki i nauk pokrewnych (informatyki, zarządzania, automatyki, inżynierii biomedycznej).
 3. Praktykant może otrzymać do wykonania zadania innego rodzaju, związane z szeroko rozumianą matematyką i jej zastosowaniami.
 4. Zadania powierzane praktykantowi powinny ponadto pozwalać na weryfikację następujących umiejętności i kompetencji:
  • umiejętność samodzielnego opracowania problemów dotyczących zastosowań matematyki,
  • świadomość ograniczenia własnej wiedzy oraz potrzeb dalszego kształcenia,
  • umiejętność formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania,
  • umiejętność popularyzacji wybranych osiągnięć matematyki i możliwości jej zastosowań.

Lista podmiotów (współ)organizujących praktyki - szczegółowe kontakty wysyłam na życzenie

Procedura Wydziałowego SZJK P-RMS-3: Praktyka zawodowa

Uczelniany Regulamin Praktyk Studenckich

Zmiany w Regulaminie z dn. 10.07.2014 r.

Wzór podania o uruchomienie praktyki w wybranej firmie A

Wzór podania o zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia B

Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej - wymagane do zaliczenia praktyki A

Dziennik praktykanta - wymagane do zaliczenia praktyki A

Sprawozdanie z przebiegu praktyki - wymagane do zaliczenia praktyki A

Sprawozdanie z przebiegu praktyki - wymagane do zaliczenia praktyki B