Przykład 9: programowanie obiektowe - przeciążanie metod

  1. Napisz klasę Prostokat, wykorzystujaca obiekty klasy Punkt do opisania prostokątów. Przygotuj metody pozwalające ustawiać współrzędne prostokąta poprzez podanie 4 wierzchołków, a także 2 przeciwległych wierzchołków. Dodaj sprawdzenie, czy współrzędne budują prostokąt.