Przykład 4: pętle

Program pokazuje składnie pętli for, while, do..while oraz "foreach"

  1. Napisz pętlę wypisującą liczby nieparzyste z zakresu 1 do 30, wykorzystaj instrukcję continue.
  2. Wiedząc, że Math.Random() zwraca wartość pseudolosową z zakresu 0 do 1, napisz pętlę, która wylosuje 100 liczb z zakresu od 0 do 100, wypisze mniejsze od 20 i przerwie losowanie, gdy liczb spełniających warunek będzie 10 (w testach można zmienić podane wartości)